Gammel maling på ældre vinduer kan indeholde bly som er ekstremt sundhedsskadeligt


Danak og Veritas har ikke kontrol med underentreprenører

Malerfirmaet V.S. Larsen A/S og Malerhuset Steen Nielsen A/S (ejet af V.S.L. koncernen) er arbejdsmiljø certificerede og har dermed adgang til kundegrupper – eksempelvis boligforeninger, stat og kommuner – der stiller særlige krav til kvalitet og miljø.

Koncernen benytter imidlertid en underentreprenør, der ikke er arbejdsmiljø certificeret og som ikke lever op til Arbejdsmiljøloven. Polske arbejdere blev udsat for alvorlig sundhedsfare i forbindelse med afrensning af blyholdig maling.

Malerhuset Steen Nielsen A/S, der er 100 % ejet af V.S. Larsen koncernen, mener ikke at de har ansvar for, at deres underentreprenør har udsat deres polske arbejdere for sundhedsfare. Det mener Malernes fagforening at de har og indbringer nu sagen for Arbejdsretten.

”Sagen viser, at de certificerende organer DANAK og Veritas er helt uden føling med, om en arbejdsmiljø certificeret virksomhed rent faktisk overholder arbejdsmiljø strandarderne når de anvender underentreprenører”, mener Malernes fagforening.

Af et svar til fagforeningen fra Veritas fremgår, at certificeringen har fokus på virksomheden og ikke nødvendigvis dens eventuelle underentreprenører.

”Når en arbejdsmiljø certificeret virksomhed kan frigøre sig fra de særlige krav til høj standard ved blot at udlicitere opgaven til en underentreprenør, uden at dette forhold er underlagt nogen form for effektiv kontrol, så er arbejdsmiljø certificeringen jo i praksis ikke troværdig”, mener Malernes fagforening.

”Det er ubegribeligt og beklageligt, at V.S. Larsen koncernen over en længere periode har benyttet en underentreprenør, der udfører arbejde med høj sundhedsrisiko, uden at arbejderne er tilstrækkeligt beskyttet. Koncernen bør i høj grad stramme op på deres interne procedurer”, fortsætter fagforeningen.

”Det er lige så beklageligt, at arbejdsmiljø certificering i praksis viser sig ikke at blive håndhævet i underentreprise, selvom Arbejdsmiljøloven meget klart giver udbyderen ansvar for sikkerhed og sundhed ved arbejdets udførelse. Der er brug for en politisk opstramning af det grundlag, hvorpå staten har uddelegeret opgaven omkring arbejdsmiljø certificeringen, så kontrol og sanktionsmuligheder bliver styrket”.

”De østeuropæiske arbejdere er en højrisiko gruppe på byggepladserne. De bruges i underentrepriser hvor danske regler ofte ikke følges og de udsættes derfor hyppigt for livstruende situationer”, slutter fagforeningen.

Yderligere oplysninger: Bo Rosschou, 40898112, Gert Hansen, 40898113

Se artikkel i AVISEN.DK

Baggrund:
DANAK er Danmarks nationale akkrediteringsorgan – udpeget af Sikkerhedsstyrelsen under Økonomi- og Erhvervsministeriet. DANAK’s mission er ”at medvirke til at sikre og synliggøre danske virksomheders troværdighed” – så de med akkrediterede rapporter og certifikater kan dokumentere over for myndigheder og andre samarbejdspartnere, at deres produkter eller serviceydelser lever op til krav i lovgivningen eller andre specifikationer vedrørende for eksempel sikkerhed, sundhed, kvalitet eller miljø.

Bureau Veritas og BVQI
er af DANAK bemyndiget til at certificere virksomheder.

Malerfirmaet V.S. Larsen A/S er arbejdsmiljøcertificeret af Bureau Veritas.
Malerhuset Steen Nielsen A/S er arbejdsmiljøcertificeret af BVQI.
Begge virksomheder er 100 % ejede dattervirksomheder af V.S.L. Koncernen A/S der består af i alt 11 virksomheder.
M.L. Entreprise er den udførende underentreprenør, som anvender polske statsborgere til at udføre arbejde for V.S.L. koncernen – bl.a. på ejendommen Herman Triers Plads 1 – 9 og Blågård Skole.

Spørgsmål til Veritas:
Hej Veritas.
Vi forstår, at jeres virksomhed er certificeret til at miljøcertificere virksomheder.
Vi er interesserede i at vide, om jeres certificering forpligter i underentreprise.
Case:
En miljøcertificeret virksomhed sætter en underentreprenør til at udføre et stykke arbejde.
Underentreprenøren udfører ikke dette arbejde miljømæssigt forsvarligt.
Spørgsmålet:
Er den virksomhed i har miljøcertificerede ansvarlig for at sikre, at underentreprenøren lever op til de standarder, som jeres certificering af hovedentreprenøren angiver ?
Hvis ja, hvilken hjemmel har man for at håndhæve dette ?
Hvis nej, hvordan syns i en miljøcertificering i praksis fungerer, hvis den certificerede virksomhed kan frigøre sig fra den via underentreprise ?
Mvh
Bo Rosschou, 40898112
Formand, Malernes fagforening Storkøbenhavn

Svar fra Veritas:
Hej Bo
Som lovet får du her mit svar til vores forventning om entreprenørerns formidling af arbejdsmiljøkrav til evt. underleverandører:
Case:
En arbejdsmiljøcertificeret virksomhed sætter en underentreprenør til at udføre et stykke arbejde.
Underentreprenøren udfører ikke dette arbejde arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.
Oplever vi det scenarie under en audit vil vi forvente at se hvordan man har formidlet virksomhedens arbejdsmiljøpolitik til underentreprenøren, og hvilke specifikke krav de stiller i den forbindelse.
Hvis underentreprenøren har udlejet folk, så disse er direkte under virksomhedens ledelsesret, så kan vi mere tydeligt stille krav om at krav om overholdelses af entreprenørens arbejdsmiljøsystem overholdes.
Men i bund og grund er det virksomhedens arbejdsmiljøpolitik vi auditerer, så hvis de der beskirver hvordan de stiller krav til underleverandører (og det gør de ofte), så er det DET vi holder dem op imod.
Håber du kan bruge svaret til noget.
Med venlig hilsen
Jakob Top
Bureau Veritas Certification

Fagforeningen har forelagt DANAK spørgsmål og svar og bedt om deres kommentar. Den har vi ikke fået.

(Som det fremgår, er der i forespørgslen til Veritas og Danak ikke oplyst firmanavne)