For at dine dagpenge skal være til disposition tirsdag d. 23. december 2014, skal du have tastet kortet senest søndag d. 21. december 2014 kl. 16.00. Kortet vil være tilgængeligt i selvbetjeningen allerede lørdag d. 20. december 2014 kl. 8.00.

 

Taster du kortet efter søndag d. 21. december kl. 16.00 og inden mandag d. 22. december kl. 15.00, vil pengene være til disposition d. 29. december.

 

Taster du kortet efter mandag d. 22. december kl. 16.00 og inden tirsdag d. 23. december kl. 12.00, vil pengene være til disposition d. 30. december.

 

Taster du kortet efter tirsdag d. 23. kl. 12.00, vil udbetaling først finde sted i 2015 uden brug af fradrag.

none

Finans loven er blevet forhandlet på plads, Og det er en RØD aftale der er nået enighed om.

Regeringen har sammen med SF og Enhedslisten nået til enighed.

For vores synspunkt og hvor det er noget der batter er det jo særligt, at vi nu igen har fået fradraget tilbage, så at man kan trække sit faglige kontingent fra på 6000 kroner om året på skatte billetten. Det vil sige at vi rigtige fagforeninger også nu kan blive trukket fra og ikke kun de gules forsikringer.

Og så er der lavet en aftale om at der skal bygges flere almene byggerier og at man fremover øremærker 25 % af ny udlagte bygge grunde. Og det håber vi vil være med til at løfte beskæftigelsen :-). I København skulle det alene dreje sig om ca 6600 almenboliger.

Så har man også ved denne Finans lov sørget for at man skærper indsatsen omkring social dumpning.

Man har afsat 120 millioner til at styrke indsatsen det gør at skat og politi – arbejdstilsynet, kan tage stikprøve kontrol på det nye id korte (sikkerhedskort) hvor der skal kunne dokumenteres at udstationeret lønarbejder er socialt forsikret i det hjem land de kommer fra. Arbejdstilsynet får mulighed for at oplyse bygherre om evt. påbud som de giver til underentreprenører.

Og så er der også en anden rigtig god ting i denne omgang som vi byder meget velkommen, det er godt nok på forsøgs basis i 2015. Så vil man nu hvis en arbejder kommer til skade og kommer på skadestuen, skulle anmelde det fra skadestuen, det er noget vi tror, vil hjælpe med at tydelig gøre hvordan arbejdsmiljøet er ude på arbejdspladserne og nok i særlig grad dem der er beskæftiget af udenlandsk arbejdskraft.

Der hvor vi har som en fagforening i København i samarbejde med Byggefagenes samvirke jo i flere år har mødtes hver mandag morgen og gemmen gået alle nye RUT registreringer og taget på plads besøg, er vi meget glade for at det det bliver skærpet i 2015 med bøde forlag hvis man som firma glemmer, anmelder pligten til RUT registeret.

Susanne Rasmussen

Mere info hos Finansministeriet

none

Temadag i Fagforeningen: Lygten 10, onsdag  den 12 .november 2014 kl.16.00

Programmet:

Av min skulder: Sundhedsordningen med Alka.

Herefter byder vi velkommen til Malerforbundets nye formand Kresten Vendelboe kongres-2014-305Der kommer og fortæller om sig selv og de udfordringer forbundet kommer til at stå overfor de kommende år.

Det vil være lidt mad og drikke.

Når du nu alligevel kommer ind i fagforeningen, så HUSK at få den nye overenskomst og Malerlommebog for 2015.

none

Gentofte Hospital

Hovedentreprenøren på Gentofte Hospital, bekræfter nu at samarbejdet med Malersvendene ApS er ophørt efter at Malerforbundet i sidste uge fik tilkendt en bod på kr. 75.000 ved en faglig voldgift.

Under sagsbehandlingen fremviste malermesteren midlertidige lønsedler fra perioden juli til midten af august og oplyste at lønnen var udbetalt kontant, fordi de ansatte ikke kunne få CPR-nummer. Ved den faglige voldgift kunne virksomheden kun bevise, at der var hævet 30.000 kr. i kontanter, ifølge de midlertidige lønsedler skulle der have været udbetalt løn for 93.500 kr. i kontanter.

Dommeren skriver bl.a. i kendelsen:

”Indledningsvist bemærkes, at det må anses for helt uacceptabelt, at virksomheden siden 23. juni 2014 beskæftiger udenlandske medarbejdere uden registreret Cpr.nr. og/eller skattekort og således på det grundlag i en meget lang periode alene udbetaler medarbejderne en nettoløn på grundlag af fore­løbige lønsedler som sket. Dette findes også at gælde i forholdet til forbundet, der ved denne afløn­nings­måde sættes ude af stand til at kontrollere de udenlandske medarbejderes reelle afløn­ningsforhold og deres ansættelsesforhold i øvrigt. Umiddelbart er indbetalingen af A-skatter vel et forhold mellem ar­bejdsgiver og SKAT, men for en vurdering af, om ansættelse sker på de overens­komstmæssige vil­kår, som virksomheden gennem sit medlemskab af Danske Malermestre er for­pligtet til at over­hol­de, er det selvsagt nødvendigt, at forbundet gives mulighed for at sikre sig, at den overenskomst­mæssige bruttoløn også reelt bliver præsteret af arbejdsgiveren; jf. herved også bilag 7 til Maler­overenskomsten om udenlandske arbejderes løn- og arbejdsvilkår ved udførelse af arbejde i Dan­mark.  Virksomhedens således beskrevne uacceptable ad­færd forstærkes endvidere af, at disse elementære krav til en organiseret arbejdsgivers beskæftigelse af udenlandske arbejds­tage­re end ikke foreligger opfyldt af virksomheden under hovedforhandlingen af nærværende sag mere end 4 måneder efter arbejdets på­begyndelse på pladsen.”

Læs hele dommen her: Voldgiftskendelse

Yderligere oplysninger: Jesper Carl, 40 49 25 90

 

none

Gentofte Hospital

Malerforbundet har vundet en faglig voldgift og har fået tilkendt bod på 75.000 kr. for underbetaling på Gentofte Hospital. Voldgiftsdommeren fandt det ikke godtgjort, at seks polske malere, der arbejder for Malersvendene ApS, har fået en overenskomstmæssig løn. Under sagen kom det frem, at malerne arbejder illegalt på hospitalet, fordi de ikke har CPR-nummer, hvilket umuliggør skattebetaling til staten.

”Det er rystende at sådan noget kan ske på et offentligt byggeri, hvor der endda er arbejdsklausuler i kontrakterne, der skulle sikre at de polske malere blev lønnet efter overenskomsten. Desværre støder vi alt for ofte på underbetaling på offentlige byggerier og kan kun opfordre til, at man som bygherre indfører kontrol med hele entreprisekæden. På hospitalet blev malerfirmaet, efter eget udsagn, kun bedt om at forevise ansættelsesbeviser og det dokumenterer jo absolut ingenting i en rådden branche hvor dokumentfalsk efterhånden er blevet hverdag”, udtaler fagforeningen.

Malerne har siden slutningen af juni arbejdet med at renovere det psykiatriske afsnit på hospitalet og fagforeningen rejste sagen i slutningen af august, hvor det kom frem at malerne ikke havde fået udstedt CPR-nummer under påskud af at sagsbehandlingen hos myndighederne var meget langsom. På såkaldte 48 timers møder, fremviste virksomhedens daglige leder Peter Bodilsen, midlertidige ”hjemmelavede” lønsedler. Det blev aftalt at malerfirmaet skulle få tingene bragt i orden via et lønbureau, men da dette ikke var tilfældet en måned senere, rejste fagforeningen et krav om bod, da det ikke var godtgjort at malerne havde fået udbetalt løn.

Referaterne fra møderne blev herefter personligt afleveret til de ansvarlige fra Region Hovedstaden, men på trods af flere forsøg på at få dem i tale, så fortsatte det ulovlige arbejde. Fagforeningen forelagde i går telefonisk nyheden om voldgiftkendelsen og fik oplyst at regionen nu endelig skrider til handling over for hovedentreprenøren.

”Nu har vi ved en voldgift fået slået fast at underbetaling har fundet sted, men det kan undre at regionen ikke bortviste malerfirmaet, da regionen tidligere blev gjort opmærksom på at arbejdet foregik ulovligt.”, mener fagforeningen

De seks polske malere har her fire måneder efter arbejdet startede op, stadig ikke fået CPR nummer og der er ikke blevet betalt en krone i skat for det arbejde de har udført på hospitalet.

Historien er et klassisk eksempel på hvorfor byggefagforeningerne ønsker kædeansvar, sådan at hovedentreprenøren kan holdes ansvarlig for det der foregår længere nede i entreprisekæden. Et kædeansvar vil med sikkerhed føre til at hovedentreprenøren fører mere kontrol med underentreprenørerne, når denne står med det økonomiske ansvar.

”Det undrer os at Danske Malermestre, hvor firmaet er medlem, til det sidste afviste at der i denne sag er tale som social dumping, men dette blev heldigvis slået fast af voldgiftskendelsen.”, mener fagforeningen

Yderligere oplysninger: Jesper Carl  40 49 25 90

none

Arkiv

tags

Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk